Bibliograficzna baza danych

Udostępniamy Państwu bibliografię anotowaną ukraińskich i polskich czasopism okresu międzywojennego, przygotowaną w ramach prac nad projektem „Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego”.

Bibliografia obejmuje dwie podstawowe grupy pozycji:

- bibliografię międzywojennej prasy ukraińskiej i polskiej, dotycząca działalności kobiet-pisarek (teksty autorskie, tłumaczenia, recenzje i omówienia twórczości kobiet)
- bibliografię polskich czasopism okresu międzywojennego, która zawiera noty o ukraińskich tekstach literackich (oryginałach i przekładach),

a także o artykułach krytycznych, polemicznych, przeglądowych, recenzjach, notatkach i wzmiankach dotyczących przede wszystkim literatury, kultury i sztuki ukraińskiej. Uwzględnione tu zostały również ważniejsze artykuły mówiące o sprawach społecznych, historii i polsko-ukraińskich stosunkach politycznych. Na tę część opracowania złożyły się zredagowane i uporządkowane noty wcześniejszej bibliografii, opracowanej w Instytutcie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach badań nad życiem kulturalnym Ukraińców w II Rzeczypospolitej.

Jest to bibliografia anotowana: każdy odnotowany w bazie artykuł prasowy jest opatrzony krótką informacją o jego zawartości. Większość autorów otrzymała krótkie noty biograficzne. Bibliografia w obecnej wersji była przygotowywana przez badaczy polskich i ukraińskich, dlatego zawiera pola opisowe (biografia, opis tekstu) sporządzone zarówno po polsku, jak i po ukraińsku.

Informacje podstawowe, dotyczące tekstów ukraińskich (imiona, nazwiska, tytuły czasopism i artykułów) podajemy w transliteracji zgodnej z polską normą (patrz: tabela transliteracji). Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie nazwisk i tytułów w zapisie oryginalnym (cyrylicą) oraz nazwisk zapisanych zgodnie z polskimi zasadami, na przykład:

Taras Szewczenko
Taras Ševčenko
Тарас Шевченко

Bazę można przeszukiwać na cztery sposoby:
• po nazwisku autora lub tłumacza
• po tytule czasopisma
• po kategoriach wpisów:
o teksty literackie
o publicystyka: życie kulturalne
o publicystyka: sprawy społeczne i polityczne
o recenzje i odesłania
o wzmianki i sprawy bieżące
• albo skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego