Zespół projektowy

Prace nad projektem prowadził kilkunastoosobowy zespół badawczy, złożony z polskich, ukraińskich, a także litewskich i węgierskich literaturoznawców (kulturoznawców), specjalistów w dziedzinie polonistyki, ukrainistyki, komparatystyki, historii prasy, historii (II Rzeczpospolitej). Zespół prowadził kwerendy biblioteczne, archiwalne i bibliograficzne oraz spotykał się na seminariach badawczych, podczas których, zajmując się wyznaczonymi obszarami badawczymi, starał się respektować zasadę „trójkątów”, czyli budowania analogii polsko-ukraińskich przez wspólne odniesienie do wzorca europejskiego.


Kierownikiem zespołu była prof. dr hab. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich PAN.

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, profesorem w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownikiem Pracowni Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, prezesem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, redaktor naczelną „Pamiętnika Literackiego”, członkiem rad naukowych wielu instytucji: IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej UW, Biblioteki Narodowej, Polskiego Słownika Biograficznego, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN i rad redakcyjnych kilku pism, m.in. miesięcznika „Academia”. W latach 2010-2014 była przewodniczącą Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest wykładowcą gościnnym na UW i UJ.

Urodzona w Szczecinie, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet – Żmichowskiej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej, którym poświęciła większość swoich książek i artykułów. Wychowana na świetnych wzorach warszawskiej szkoły strukturalnej przesunęła swoje zainteresowania teoretyczne w stronę krytyki feministycznej. Obserwatorka i komentatorka współczesnego życia literackiego. Z dwóch ról - historyka literatury i krytyka – ta pierwsza jest jej bliższa.

Publikacje: adres
Poczta: borkowska.grazyna@gmail.com


Główną wykonawczynią, a w istocie osobą współkierującą projektem była dr hab. Aleksandra Hnatiuk – profesor Instytutu Slawistyki PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej.

Prof. dr hab. Aleksandra Hnatiuk to ukrainistka, tłumaczka, działaczka społeczna. Autorka książek: Odwaga i strach (KEW Wojnowice, 2015 (https://www.facebook.com/odwagaistrach); ukraińskie tłumaczenie, Kijów 2015); Między literaturą a polityką. Eseje i intermedia (w języku ukraińskim, Kijów 2012); Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (Lublin, UMCS 2003; ukraińskie tłumaczenie – Kijów, 2005), Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi (Lublin, UMCS 2000 – wraz z Bogumiłą Berdychowską; ukraińskie tłumaczenie – 2003; czeskie – 2010), Ukraińska barokowa pieśń religijna (Warszawa - Kijów 1994), a także publikacji naukowych, w tym źródłowych, jak też eseistycznych w wydawnictwach polskich i ukraińskich.

Prof. Hnatiuk jest również redaktorką i tłumaczką kilkudziesięciu książek w języku polskim i ukraińskim. W latach 1998-2005 kierowała seminarium translatorskim adresowanym do tłumaczy z języka polskiego, ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego. W latach 2002-2005 organizowała wykłady otwarte w Uniwersytecie Warszawskim, poświęcone relacjom polsko-ukraińskim. Od 2007 organizatorka wykładów otwartych w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Od 2006 roku przewodnicząca jury konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie imienia Jerzego Giedroycia, prowadzonego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polski w Kijowie. Członkini polskiego i ukraińskiego PEN-Clubu, członkini redakcji pism naukowych „Ukrainskyj humanitarnyj ohlad”, „Ukraina moderna”, „Ukrainica-Judaica”. Redaktor naczelna rocznika ukazującego się w Kijowie „Polski studii”.
Za działalność naukową i społeczną otrzymała kilka prestiżowych nagród (Pol-Cul Foundation, 1999; Nagroda „Przeglądu Wschodniego” za 2003; Nagroda Naukowa im. Jerzego Giedroycia przyznawana przez UMCS -2004; Nagroda im. Antonowyczów za działalność naukową oraz za działalność na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania -Waszyngton 2010; Nagroda pisma „Ji” za intelektualną odwagę – 2010; oraz jedno odznaczenie państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2012).


W skład zespołu wchodzą także następujące badaczki:

dr Magdolna Balogh - Centrum Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk

Doktoryzowała się w 1995 roku, od 2000 roku jest starszym pracownikiem naukowym w oddziale Literatury Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Literaturoznawstwa Centrum Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują komparatystykę środkowoeuropejską, literaturę polską, rosyjską, węgierską i słowacką XX wieku. Jej najważniejsza publikacja to: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép-és Kelet-Európában. Balassi Kiadó, Budapest, 1993. (Literatura katastrofizmu w Europie Środkowej i Wschodniej). Jest redaktorką naukową tomów...:

mgr Iwona Boruszkowska - doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Filolożka, kulturoznawczyni, krytyczka literacka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska i kulturoznawstwo). Zajmuje się badaniem literackich reprezentacji szaleństwa w ukraińskim modernizmie. Tłumaczka współczesnej literatury ukraińskiej...

dr Lesia Demska-Budziulak - Instytut Literatury im. T. H. Szewczenka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Literaturoznawczyni, krytyczka literacka, pisarka, tłumaczka, samodzielny pracownik naukowy w Oddziale Teorii Literatury Instytutu Literatury im. T. H. Szewczenka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, docent w Katedrze Filologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”...

dr Irena Fedorowicz – Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

Badaczka literatury polskiej XIX i początku XX wieku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, studia doktoranckie odbyła w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 1994 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego...

dr Irena Frys - Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki

Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę XX wieku, przekład, literaturę kobiecą, antropologię i filozofię...

dr Agnieszka Gajewska – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Literaturoznawczyni, autorka książki Hasło: Feminizm (2008). Redaktorka naukowa antologii przekładów "Teorie wywrotowe" oraz podręcznika akademickiego "Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki" (2010)....

dr Urszula Górska - afiliowana przy UW

W 2010 roku obroniła na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską „W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej. Przypadek bohatera galicyjskiego”. Studiowała również na Uniwersytecie Karla Eberharda w Tybindze (2007)....

dr hab. Anna Kieżuń, prof. UB - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę i krytykę Młodej Polski i Dwudziestolecia (perspektywa antropologiczno-aksjologiczna); dwudziestowieczną świadomość kulturową wobec tradycji romantyzmu polskiego; zagadnienia tożsamości na styku kultur (literatura, publicystyka)...

dr hab. Marjana Komarycja – Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka

Literaturoznawczyni, samodzielny pracownik naukowy, kierownik Oddziału Badań Naukowych nad Ukraińskimi Czasopismami w Prasoznawczym Instytucie Naukowo-badawczym Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki...

dr Katarzyna Kotyńska - Instytut Slawistyki PAN

Ukrainistka, literaturoznawca, tłumaczka literatury ukraińskiej i białoruskiej. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje literaturę ukraińską XX i XXI wieku, obraz Lwowa w literaturach różnych narodów, funkcjonowanie tekstu literackiego w odbiorze czytelniczym oraz przekład literacki - praktykę i krytykę...

dr Natalija Maftyn - profesor Katedry Literatury Ukraińskiej Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Uzyskała wyższe wykształcenie na Uniwersytecie Państwowym w Czerniwcach na Wydziale Filologicznym (1979-1984). W 1995 r. obroniła pracę na stopień kandydata nauk filologicznych pt. „Zagadnienia i specyfika gatunkowa drobnej prozy Iryny Wilde ze wczesnego okresu działalności twórczej w kontekście nowelistyki ukraińskiej”...

dr Lena Magnone – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwentka Wydziału Polonistyki oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Doktorat w zakresie literaturoznawstwa obroniła w 2007 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka monografii "Maria Konopnicka. Lustra i symptomy" (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011). Wydała z rękopisów "Listy do synów i córek Konopnickiej" (Wydawnictwo IBL, Warszawa 2010)...

dr Lucyna Marzec – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autorka monografii Po kądzieli. Gatunki pisarstwa feministycznego Jadwigi Żylińskiej (2014) i edycji Listów Kazimiery Iłłakowiczówny do siostry Barbary Czerwijowskiej (2014), współredaktorka kilku tomów zbiorowych (m.in. "Poznań pisarek i pisarzy", 2016; "Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze", 2015; "Wielkopolski alfabet pisarek", 2012). Za pracę magisterską poświęconą twórczości Zofii Nałkowskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie im. J.J. Lipskiego i nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender studies Podyplomowych Gender Studies IBL PAN...

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska – Instytut Badań Literackich PAN

Historyk literatury, krytyk literacki, wykładowca gender studies. Uzyskała tytuł doktora w 2008 roku. Od 2012 roku członkini interdyscyplinarnego zespołu Literatura i Gender przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, od 2015 roku adiunkt w IBL PAN...

dr Nadija Poliszczuk –Wydział Języków Obcych Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

Literaturoznawca. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Filologia Ukraińska, 1997; Filologia Angielska, 2005). W latach 1997-2000 doktorantka Katedry Literatury Powszechnej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Pracę doktorską pod tytułem “Transformacja mitologemy Ahaswera w literaturze zachodnioeuropejskiej XIX-XX st.” obroniła w 2001 r...

dr Sylwia Wójtowicz - Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa pt. „Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych” obroniła w roku 2004 (wydanie książkowe – Wrocław 2008). Jej ukrainoznawcze poczynania naukowe mają charakter interdyscyplinarny i oprócz zagadnień literaturoznawczych obejmują również zagadnienia historyczno-polityczne, kulturoznawcze. ..